حفظ حریم شخصی

حفظ حریم اطلاعات شخصی مشتری:

تمامی اطلاعات شخصی مشتریان نزد فروشگاه حفظ و نگهداری خواهد شد و ارائه آن ها به غیر تحت هیچ شرایطی صورت نخواهد گرفت. مشتری می پذرید که با حکم دادگاه، دستور دادستانی، پلیس یا هر قوه قانونی دیگر، فروشگاه ممکن است اطلاعات مشتری را در اختیار آن نهاد بگذارد. همچنین مشتری می پذیرد که فروشگاه ممکن است از اطلاعات وی جهت بهبود خدمات ارائه شده در فروشگاه استفاده کند.

حوادث غیر مترقبه:

در اتفاق های غیر مترقبه مانند قطعی اینترنت، مشکلات میزبانی هاست، عوامل طبیعی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و یا جنگ ممکن است فروشگاه نتواند در جهت تحویل کالای خریداری شده طبق وقت ذکر شده در کالا/خدمات اقدام کند که این موضوع از دست فروشگاه خارج است و مشتری می پذیرد که تا پایان رفع مشکل صبر نماید.

معاهده کامل و انحصاری این سند

این سند و فرم های سفارش مبنای درک و توافق کامل بین مشتری و فروشگاه را تشکیل می دهد. به جز مواردی که صریحاً، به صورت کتبی و با امضا نماینده قانونی فروشگاه، بر خلاف آن توافق شده باشد، مفاد این سند بر هر توافق کتبی (شامل قالب رایانه ای یا دیجیتالی) یا توافق شفاهی، ارجحیت خواهد داشت. مفاد این سند و فرم های سفارش و هر قرارداد خدمات فروشگاه بین مشتری و فروشگاه منحصرا فقط بین مشتری و فروشگاه خواهد بود و هیچ حقی را به هیچ شخص ثالثی اعطاء نخواهد کرد مگر آنکه صریحاً در این سند بیان شده باشد.